Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
3014 0e10 390
Reposted fromkattrina kattrina viajointskurwysyn jointskurwysyn
4744 8dcd 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zerwanie - jedynie to mamy w planie a po nim przychodzi nam zapomnienie. Później cykl się zaczyna od nowa i zmienia się tylko osoba, nie przebieg.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
happysad; wszystko jedno
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
2061 4325 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vianowelovestory nowelovestory
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
3280 e3ce 390
Reposted fromlele lele vianowelovestory nowelovestory
8470 1a83 390
Reposted fromirmelin irmelin vianowelovestory nowelovestory

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viauciekam uciekam
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaPatij Patij
9530 f792 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamysweetheartt mysweetheartt
0224 e57f 390
Reposted frompussyporn pussyporn viamisiaq misiaq
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl